Statuten

(Klik hier voor een printversie)

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van woensdag 24 februari 1971, nr. 38.
Nr. 254

VERENIGING: Bredase Federatie van Carnavalsverenigingen, te Breda

Artikel 1
De vereniging draagt de naam: 'Bredase Federatie van Carnavalsverenigingen'. Zij is gevestigd te Breda.
Zij wordt verder in deze statuten genoemd 'de federatie'. De federatie is opgericht en vangt aan op 20 april 1970, en is aangegaan voor een periode, eindigende 29 jaar en 11 maanden, nadat haar statuten voor de eerste maal Koninklijk zijn goedgekeurd. De rechtspersoonlijkheid van de federatie vangt aan op het moment van bovengemelde goedkeuring.

(Noot: In het oude verenigingsrecht kon een vereniging voor maximaal 30 jaar worden opgericht. In het huidige verenigingsrecht komt deze wettelijke regeling niet meer voor. Derhalve dient hier gelezen te worden: De federatie is opgericht en vangt aan op 20 april 1970, en is aangegaan voor onbepaalde tijd, nadat haar statuten voor de eerste maal koninklijk zijn goedgekeurd.)

Artikel 2
Het doel van de federatie is tweeledig:
eerstens: de federatie beoogt dusdanige initiatieven te ontwikkelen en een dusdanige band te scheppen tussen de leden onderling dat de meest ideale samenwerkingsgrond wordt gevonden voor een uitwisseling van malkanders kunnen en kennen ten algemene nutte en voor de carnavalsverenigingen, verder te noemen C.V.'s, in het bijzonder;
ten tweede: de federatie zal met nimmer aflatende ijver door bundeling der krachten van haar leden zich inzetten voor een geslaagde viering van het Bredaas carnaval.

Artikel 3
De leiding van de federatie berust bij het bestuur. Het bestuur zorgt voor de handhaving van statuten en huishoudelijk reglement, voert de besluiten der vergadering uit, mits de vergadering hieromtrent niets anders beslist en behartigt de verdere belangen van de federatie. De federatie wordt in en buiten rechten vertegenwoordigd door de voorzitter, of bij diens ontstentenis de secretaris of penningmeester, en 2 van zijn medebestuursleden tezamen.

Artikel 4
Als leden kunnen aangenomen worden, zij, die, ofwel door hun positie, ofwel door hun activiteiten als representatief voor het Bredaas carnaval gelden, alles ter beoordeling van het bestuur.

Artikel 5
Lid zijn zij, die als zodanig zijn geaccepteerd, door de algemene ledenvergadering.

Artikel 6
Men houdt op lid te zijn:
a. door schriftelijke opzegging;
b. door royement.

Artikel 7
Royement wordt pas uitgesproken bij voortdurend achterwege laten van verplichte betalingen aan de federatie, of indien duidelijk sprake is van herhaalde handelingen in strijd met de belangen van de federatie, mits duidelijk voorop stond het oogmerk zulks te willen.
Voor beroep tegen een royement wordt een commissie van goede diensten benoemd: één lid te benoemen door de algemene vergadering, één door het betrokken lid en één door beide overeen te komen onpartijdige voorzitter.
Deze commissie onderzoekt de wederzijdse standpunten, brengt hiervan verslag uit aan de algemene vergadering, welke in tweede lezing het royement nogmaals aan een stemming onderwerpt. Spreekt de vergadering met 2/3 der uitgebrachte stemmen zich voor het royement uit, dan blijft het gehandhaafd.

Artikel 8
De vergaderingen van de federatie zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk.

Artikel 9
De geldmiddelen bestaan uit:
a. contributies;
b. schenkingen en toevallige baten.

Artikel 10
Het bestuur bestaat uit ten minste 5 personen, gekozen uit en door de leden en/of door het bestuur gestelde kandidaten.
De voorzitter, een van bovengenoemde 5, wordt rechtstreeks gekozen, door de ledenvergadering. De overige functies worden door de anderen onderling verdeeld. Het huishoudelijk reglement regelt nader het periodiek aftreden van bestuursleden.

Artikel 11
De wetgevende macht berust bij de algemene vergadering der leden, de uitvoerende bij het bestuur.

Artikel 12
Het huishoudelijk reglement geeft een nadere uitwerking van de statuten en mag niets bevatten in strijd met de statuten.

Artikel 13
Besluitvorming vindt plaats bij absolute meerderheid van stemmen, tenzij anders bepaald, in deze statuten.

Artikel 14
Er worden jaarlijks tenminste 3 algemene vergaderingen gehouden:
a. een voor 11 november;
b. een voor carnaval;
c. een binnen een maand na halfvasten, welke tevens als jaarvergadering wordt aangemerkt en tevens als aanvang van het verenigingsjaar geldt.

Artikel 15
Wijziging van de statuten geschiedt op voorstel van het bestuur of van ten minste 11 leden. Dit voorstel moet ruimschoots doch ten minste 14 dagen voor de vergadering waarop het voorstel tot wijziging wordt behandeld, bekend gemaakt worden en als agendapunt zijn aangekondigd.

Zij kan niet plaatsvinden, dan in een vergadering waarin ten minste 2/3 van het aantal leden aanwezig is. Is het vereiste stemgerechtigde aantal niet aanwezig, dan wordt een tweede vergadering belegd, welke ook met minder aantal stemgerechtigde leden gerechtigd is het voorstel tot wijziging te behandelen en te aanvaarden. Mits met 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen aanvaard, wordt het voorstel tot wijziging van kracht.

Artikel 16
Tot ontbinding van de federatie kan slechts worden overgegaan op een daartoe expresselijk belegde vergadering, waarin 2/3 van het aantal leden aanwezig is en 3/4 der aanwezige leden zich voor ontbinding verklaart.

Artikel 17
In geval van ontbinding der federatie bestemt de vergadering eventuele bezittingen van de federatie voor een goed doel.

Goedgekeurd bij Koninklijk besluit dd. 8 december 1970 nr. 83.

Mij bekend,
De Staatssecretaris van Justitie,
Namens de Staatssecretaris:
Het hoofd van de Hoofdafdeling
Privaatrecht,
Th. v. Sasse v. Ysselt

(klik hier voor printversie)